Onze visie

Als coalitie geloven wij in preventie en leefstijl(geneeskunde), patiënten die zelf de regie voeren voor een vitaal leven, een betaalbaar zorgstelsel dat is gericht op gezondheid en gedrag met een integrale patiëntbenadering, domeinoverstijgende samenwerking en persoonsgerichte zorg

Wij zien een zorglandschap waarin de patiënt altijd en vanuit iedere schakel binnen zowel het medische als het sociale domein wordt gestimuleerd om zelf de regie te nemen. 

Een zorglandschap waarin een grondige analyse van de leefstijl een standaard onderdeel is in de anamnese.
 
Een zorglandschap waarin leefstijlverandering altijd de eerste stap vormt in een behandelplan. Daarbij kan het noodzakelijk zijn om medicatie in te zetten ter voorkoming van acute gezondheidsrisico’s of ter ondersteuning van leefstijlverandering, maar daarbij zal altijd het uitgangspunt zijn dat medicatie bij leefstijlgerelateerde aandoeningen zo veel mogelijk tijdelijk wordt voorgeschreven en een afbouwprotocol onderdeel vormt van het behandelplan. 
 

Een zorglandschap waarin domeinoverstijgende samenwerking wordt ondersteund én gefinancierd. Dat wil zeggen dat tijd voor en kosten van het opstellen van multidisciplinaire behandelplannen, multidisciplinair overleg en zorgcoördinatie standaard zijn opgenomen in de zorgtarieven. 

 Een zorglandschap waarin zorgverleners verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid, kwaliteit en effectiviteit van de zorg. Dit vraagt om een gelijkwaardige relatie tussen zorgverlener en zorgverzekeraar, een andere taakverdeling en andere prestatie-indicatoren.


Een zorglandschap waarin zowel het welzijn van de patiënt als het welzijn van de zorgverlener centraal staan, waardoor patiënten zich gehoord voelen, persoonsgerichte zorg mogelijk wordt en er een werkklimaat ontstaat waarbinnen zorgverleners hun vak weer met plezier kunnen uitvoeren.

Een zorglandschap waarin zorgverleners vaker worden betaald om mensen gezond te houden, dan om mensen beter te maken.

En een maatschappij die ondersteunend werkt aan dit zorgstelsel door voor iedere burger een optimaal klimaat te realiseren om de regie te pakken, een gezonde leefstijl aan te leren en te behouden. 

Onze missie

1.      Goede én betaalbare (leefstijl)zorg voor de patiënt

2.      De zorg als werkveld weer aantrekkelijk maken voor zorgverleners

 

We richten ons daarbij op de volwassen patiënt met één of meer leefstijlgerelateerde aandoeningen. En op de zorgverlener die leefstijl heeft geïntegreerd of wil integreren in de eigen werkwijze, praktijk, instelling of organisatie. 

Onze doelstellingen

 

1) Het vergroten van de eigen regie bij de patiënt, waardoor    we enerzijds de patiënt in zijn/haar kracht zetten en anderzijds het werkplezier bij de zorgverlener vergroten. 

2) Zicht krijgen op de wensen van de patiënt ten aanzien van betere en betaalbare zorg. 

3) Het intensiveren van de samenwerking tussen het medische en het sociale domein, zodat deze elkaar kunnen versterken bij het inrichten en verbeteren van (leefstijl)zorg. 

4) Kennis over leefstijlgeneeskunde binnen de huisartsenpraktijken en in zijn algemeenheid binnen de eerstelijn vergroten tot een nader te bepalen basisniveau. 

5) Advies over leefstijlgeneeskunde bij complexere casussen toegankelijk en beschikbaar maken voor zowel de eerste als de tweede lijn. 

6) Zorgen dat het zowel bij patiënten als bij zorgverleners in de eerste en de tweede lijn een ‘gewoontegoed’ is geworden dat leefstijl een onderwerp van gesprek is in de behandelkamer. 

7) Het introduceren, testen en implementeren van behandelprotocollen waarbij naar de patiënt als geheel wordt gekeken (integrale patiëntbenadering) en leefstijl volledig is geïntegreerd in het behandelplan. 


 

8) Het aantal herhaalbezoeken bij de huisarts voor leefstijlgerelateerde aandoeningen verlagen en daarmee effectievere zorg en een vermindering van de druk op de zorgsector (huisartsenpraktijk) realiseren. 

9) Het verminderen van het aantal verwijzingen naar de tweedelijn bij leefstijlgerelateerde aandoeningen en daarmee de druk op de ziekenhuizen verlagen (substitutie van zorg). 

10) Het integreren van leefstijlgeneeskunde in tweedelijns zorgpaden met als doel de effectiviteit van deze zorgpaden te vergroten en herhaalbezoeken waar mogelijk te reduceren. 

11) Het verlagen van de medicatiekosten bij leefstijl-gerelateerde aandoeningen. 

12) Het vergroten van de effectiviteit van bestaande leefstijlinterventies en leefstijlgerelateerde zorg middels persoonsgerichte zorg, domeinoverstijgende samenwerking, technische innovaties en doelgroep specifieke aanpassingen. 

13) Het realiseren van declarabele tijd voor multidisciplinair overleg en domeinoverstijgende samenwerking met als onderliggend doel het verhogen van de effectiviteit van de zorg (betere zorg tegen gelijkblijvende of lagere kosten). 

14) Het realiseren van een regionale, planmatige en gestructureerde aansturing van transitietrajecten in de (leefstijl)zorg, waarbij zowel kwaliteit als effectiviteit voortdurend worden gemeten, geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.