GLI Bariatrie

Op verzoek van het obesitascentrum van het Albert Schweitzer Ziekenhuis hebben we gezamenlijk de mogelijkheden onderzocht om leefstijlbegeleiding te introduceren binnen het bariatrische zorgpad.

Uitgangspunt hierbij was, dat na een bariatrische ingreep een deel van het succes nog steeds afhankelijk is van het al dan niet realiseren van een blijvende gedragsverandering. Er is dus gewerkt vanuit de veronderstelling dat een intensievere begeleiding van patiënten op leefstijl zal zorgen voor een effectiever gedragsveranderingsproces en daarmee de kans op achterblijvend gewichtsverlies of gewichtstoename wordt geminimaliseerd.

 

Deze veronderstellingen zijn getoetst bij een kleine groep bariatrische patiënten. De feedback van deze patiënten was zo eenduidig en in lijn met de veronderstellingen, dat dit voldoende aanleiding gaf om middels een pilot het effect van leefstijlbegeleiding binnen het bariatrische zorgpad te willen toetsen. De eerste pilotgroep is september 2021 gestart.